فرم نظرسنجی

رضایت از نحوه برخورد کارکنان پذیرش هتل
رضایت از نحوه برخورد کارکنان رستوران هتل
رضایت از نحوه برخورد کارکنان خانه داری هتل
رضایتمندی شما از وضعیت بهداشتی و نظافت اتاق در زمان ورود
رضایتمندی شما از وضعیت بهداشتی و نظافت رستوران رضایتمندی
شما از وضعیت بهداشتی و نظافت لابی
رضایتمندی شما از قیمت اقامت در هتل